Blog cá nhân củaMr Tea

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

triet hoc ánh sang

21:48 - 19/10/2011 Mr Tea Chưa có chủ đề

 

 

Tư tưởng trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII:

Triết học Ánh Sáng thế kỷ XVIII: là sự kế thừa và phát triển mới về chất các khuynh hướng tư tưởng bài trừ siêu hình học thế kỷ XVII. Nó bắt đầu từ sự phê phán một cách không thương tiếc các quan niệm cũ về thế giới và con người. Tư tưởng quan trọng nhất trong số này là những yếu tố của phép biện chứng trong học thuyết về quyền tự nhiên của Diderot. Trong những học thuyết về chính trị, đạo đức, các nhà triết học thế kỷ XVIII đã giải phóng ở mức độ đáng kể những học thuyết về đạo đức và quan niệm chính trị- xã hội của họ khỏi những hạn chế có tính chất tự nhiên chủ nghĩa. Lý tưởng chung của các nhà Khai sáng là ý tuởng về sự tiến bộ (idea of progress). Ðó là sự tin tưởng rằng điều kiện sống của con người sẽ ngày càng tốt hơn và thế hệ sau sẽ sống tốt hơn thế hệ trước; đồng thời họ sẽ đóng gópï hoạt động, lao động của họ cho cuộc sống của thế hệ mai sau, đó là con đường mà nhân loại cùng chia xẻ để cùng nhau phát triển.

Các nhà Khai sáng, thông qua ngòi bút của mình, đã tập hợp những tầng lớp trong xã hội để hướng đến cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến. Những tác phẩm của họ là vũ khí lý luận của giai cấp tư sản trong thời kỳ chuẩn bị cách mạng.

Trong tác phẩm A History of The Mordern World NXB Mc-Graw Hill (1995), Palmer đã chia các tác giả của thế kỷ XVIII làm hai loại: một gọi là các philosophes và một gọi là các political economist

Các philosophes: đó là những triết gia nhưng không phải là triết gia theo nghĩa của triết học. Nói một cách chính xác hơn, họ là những nhà văn, nhà tư tưởng, nhà truyền bá và công khai hóa tư tưởng Ánh Sáng. Những tác phẩm của họ là vũ khí lý luận của giai cấp tư sản trong thời kỳ chuẩn bị cách mạng.

Phong cách hành văn của các nhà văn thế kỷ XVIIIï sáng sủa, chính xác, mạch lạc. Các độc giả thời kỳ này khá đông đảo, thuộc nhiều thành phần: giới kinh doanh, những người có nghề nghiệp chuyên môn, các tầng lớp trung lưu. Báo và tạp chí tăng lên khá nhiều. Các tư tưởng của nhà văn được phổ biến rộng rãi.Ai không thể đọc báo ở nhà thì có thể đến các quán cà phê (coffee house) hoặc những phòng đọc được mở ra khắp nơi với mục đích phổ biến tư tưởng của thế kỷ Ánh Sáng.

Pháp được xem như trung tâm của phong trào Ánh Sáng và Paris trở thành trái tim của các hoạt động văn học thế kỷ XVIII. Thời kỳ này ở Paris, các trí thức hoặc tư sản giàu có đã tổ chức ra các salon: đó là nơi các nhà văn, nghệ sĩ gặp gỡ,trao đổi ý kiến.

Những đại biểu tiêu biểu:

Mông-te-xki-ơ (1689- 1755)


Tư tưởng chính trị của Mông-te-xki-ơ thể hiện rõ nhất trong quyển Tinh thần pháp lý (lesprit des lois). Trong tác phẩm này, chúng ta thấy toát lên sự căm ghét của Mông-te-xki-ơ đối với chế độ chuyên chế và sự băn khoăn tìm kiếm một hình thức nhà nước phù hợp cho Pháp lúc bấy giờ. Ông nghiên cứu các thể chế chính trị từ xưa đến lúc bấy giờ và phân biệt ba hình thức nhà nước: Cộng hòa, Quân chủ lập hiến và Quân chủ chuyên chế. Ông cho rằng chế độ Cộng hòa là tốt đẹp nhưng trên thực tế không thực hiện được. Theo ông, chế độ chính trị tốt nhất là nhà nước Quân chủ lập hiến như ở Anh. Cũng trong quyển Tinh thần Pháp Lý, Mông-te-xki-ơ chủ trương "tam quyền phân lập": Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp độc lập và không phụ thuộc vào nhau, nhưng kiểm soát lẫn nhau. Nguyên tắc này được giai cấp tư sản vận dụng vào chế độ chính trị của họ. Tác phẩm Tinh thần pháp luật thể hiện tư tưởng chống phong kiến rõ rệt nhất của Mông-te-xki-ơ và đóng góp một phần đáng kể vào trào lưu tư tưởng Aïnh Sáng.

- Vôn-te (1694-1778) :


Sinh tại Paris 29-1-1694. Ông xuất thân trong một gia đình giàu có. Mặc dù có những quan điểm hạn chế, Voltaire là người đóng vai trò quan trọng trong dòng văn học Ánh Sáng. Các sáng tác của ông đã đóng góp một cách xuất sắc vào kho tàng kiến thức nhân loại.
Trong quyển Những lá thư triết học, ông đã lên án chế độ phản động và lạc hậu của phong kiến và nhà thờ Thiên chúa giáo. Quan điểm chính trị của ông là thực hiện việc cải cách từ trên xuống. Ông đề ra việc cải cách chế độ phong kiến dưới một hình thức Quân chủ sáng suốt và giành quyền thống trị cho những ngưòi giàu có. Tuy còn những quan điểm hạn chế và mâu thuẫn trong tư tưởng, Voltaire vẫn đóng một vai trò quan trọng trong triết học Aïnh Sáng. Những tác phẩm lý luận, văn thơ, kịch của ông đều mang một chủ đề chung là tinh thần chống chế độ phong kiến, chống tôn giáo, chế giễu thói mê tín dị đoan, ca ngợi lý trí và tuyên truyền cho lòng khoan dung.

- Rút-xô (1713-1784)


Rút-xô là một nhà văn đồng thời cũng là một nhà triết học. Tư tưởng của ông vượt xa những người đương thời. Ông cũng lên án chế độ phong kiến và giáo hội như Montesquieu, Voltaire nhưng ông còn đề cập đến chủ quyền của nhân dân. Do đó, ông có tư tưởng gần gũi với những người thấp nhất trong Ðẳng cấp thứ ba.

Quan niệm về Con người tự nhiên là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những tác phẩm của Rousseau. Con người tự nhiên không bị một ràng buộc nào của xã hội nhưng vì phải sống trong xã hội, chịu những ràng buộc của xã hội, con người gặp phải sự bất bình đẳng và chính sự bất bình đẳng ấy đã dẫn con người đến tai họa. Từ đó, Rousseau đi đến kết luận: chính tư hữu là nguyên nhân sinh ra sự bất bình đẳng của xã hội loài người. Tư hữu tài sản tạo ra kẻ giàu, người nghèo. Kẻ giàu đặt ra những luật lệ để làm cho tài sản của họ trở thành chính đáng; sau đó họ đặt ra những hình thức chính quyền để công nhận những luật lệ ấy, từ đó sinh ra kẻ thống trị và người bị thống trị mà đỉnh cao nhất của sự bất bình đẳng đó là chế độ chuyên chế. Khi quan niệm tư hữu là nguồn gốc của mọi sự bất bình đẳng trong xã hội, Rousseau nêu lên chủ trương hạn chế quyền tư hữu, chuyển từ đại tư hữu sang tiểu tư hữu. Chính tư tưởng tiểu tư sản của ông đã ảnh hưởng đến những nhà hoạt động cách mạng Pháp.
Quan điểm chính trị quan trọng của Rousseau là Ý dân (General will). Với quan niệm bất bình đẳng là sản phẩm của xã hội, ông cho rằng con người tạo ra nó thì cũng có thể phá hủy nó: nhân dân lao động giết chết, hoặc truất ngôi bạo chúa là một việc làm chính đáng. Từ đó, ông chủ trương con người cần phải được giải phóng khỏi những quan hệ thống trị để đạt đến sự tự do của mình, đó là Ý dân. "Ý dân là tuyệt đối, là không thể sai lầm, và không thể chia cắt". Với quan niệm Ý dân là tuyệt đối, Rousseau đã chủ trương con người cần phải xây dựng một xã hội trên cơ sở một khế ước được các thành viên tuân theo để đảm bảo cho sự tự do và bình đẳng của mình.

Trong khi Montesquieu, Voltaire chủ trương xây dựng một chính quyền thuộc về những tầng lớp trên của xã hội thì Rousseau chủ trương một chính quyền thuộc về nhân dân, bảo đảm thực hiện Ý dân cao nhất. Cương lĩnh chính trị của ông đã ảnh hưởng đến những nhà cách mạng Pháp.

-Diderot và bộ Bách khoa toàn thư (1713--1784)

Diderot là một nhà văn xuất sắc của thế kỷ XVIII, tên tuổi ông đại diện cho một thế kỷ sôi nổi và hào hùng. Tác phẩm đồ sộ nhất của Diderot là bộ Bách khoa toàn thư. BKTT là một công trình khoa học lớn lao, là bộ tự điển khảo luận về khoa học, nghệ thuật, công thưong nghiệp..., trong đó tác giả đề cập tới những vấn đề chính trị, đạo đức, nghệ thuật, triết học, kỹ thuật.... Những vấn đề trên được trình bày theo quan điểm duy vật, mặc dù tính duy vật của những người theo phái BKTT còn mang tính máy móc. Khuynh hướng kinh tế tiêu biểu của nhóm BKTT là khuynh hướng của nhóm tự nhiên luận. Chủ trương của nhóm này là tự do hoạt độüng kinh tế, với khẩu hiệu nổi tiếng Hãy để cho làm, hãy để cho đi. Từ đó, họ đi đến khuynh hướng bảo vệ triệt để quyền tư hữu: mọi vi phạm của pháp luật vào quyền tư hữu chính là sự lật đổ xã hội. Về mặt chính trị và xã hội, chủ trương của phái BKTT là lập trường ôn hòa, mặc dù họ là những người chống đối chế độ phong kiến và nhà thờ.

Công lao lớn nhất của họ là khẳng định lòng tin con người vào sự tiến bộ của khoa học và đề cao lý tính. Nhóm BKTT đã góp phần truyền bá tư tưởng duy vật chủ nghĩa (dù còn những hạn chế nhất định), làm cho CNDV giành được thắng lợi và trở thành một khuynh hướng chiếm ưu thế trong triết học Pháp thế kỷ XVIII.

Về kiến trúc

Cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ 17 và 18, kiến trúc của nó tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, các công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại.

Lâu đài Versaillesthường gọi là cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp: Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây Nam của Paris, cung điện Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2.000 phòng, công viên có diện tích 815 hecta (8000 ha trước Cách mạng Pháp), Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất, lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giớiNgoài cung điện lộng lẫy, đồ sộ, Versailles còn nổi tiếng với hệ thống vườn và hồ nước. Trong khuôn viên Versailles có 55 hồ, bể nước trong đó lớn nhất là Grand Canal (Kênh Lớn), rộng 23 ha với dung tích 500.000 mét khối. Ngoài ra còn phải kể đến 600 vòi phun nước và 35km kênh đào.

 

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Mr Tea

Tường nhà

Mr Tea

Hãy Nhanh Tay Kích Vào LINK Sau" http://link.apps.zing.vn/click?go=27831730 Hoặc Truy Cập ◄ ME24H.No1.Vn ► Để Nhận Quà Sự Kiện ZING Ra Mắt Game HOT…!!! Gồm [ C0DE Tháng 9 , 50 Chậµ S0NG NGƯ , 50 Chậµ THIÊN THẦN , 25 Tỷ EXP … ] . Và Nhiều Phần Quà Hấp Dẫn Đang Chờ Bạn. Chúc Bạn May Mắn… ! ( Lưu Ý : Đây Là LINK Nhận Quà Duy Nhất Của V N G )

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT