Blog cá nhân củaLưu Song Việt

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Bài thu hoạch về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

10:46 - 14/05/2013 Lưu Song Việt Đảng Đoàn

ĐẢNG BỘ CÔNG TY KTCT THUỶ LỢI          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      CHI BỘ VĂN PHÒNG CÔNG TY                             

                                                                Pleiku, ngày 06  tháng 4  năm 2010

BÀI THU HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

                   Họ và tên                   :          

                   Sinh hoạt tại chi bộ    :             Văn phòng Công ty

 

          Qua nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

          Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ, cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là “tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam .

          Tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo dức Hồ chí Minh theo các chủ đề là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tiếp theo các chủ đề năm 2007 - 2008 - 2009. Năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, 65 năm ngày thành lập nước, 35 ngày giải phóng tỉnh Gia Lai, đặc biệt là năm diễn ra tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chúng ta tổ chức học tập với chủ đề “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. 

          I. Ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh:

          1. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam, sự nghiệp cách mạng của Người luôn gắn bó chặt chẽ sự nghiệp cách mạng của Đảng với vận mệnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt nam.

          Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn với công tác xây dựng Đảng, trước hết là sự kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh và những nguyên lí xây dựng Đảng, từ công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

          2. Quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng.

          Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau.

          Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

           Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa và lí luận thực tiễn sâu sắc; Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh sẽ làm tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển đất nước mà Bác Hồ và Đảng đã vạch ra.  

          II Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”

          1. Cách mạng cần có Đảng “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt”.

          - Cách mạng Việt Nam trước hết phải có Đảng cách mệnh, Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt mà người đề cập là chủ nghĩa Mác Lê nin.

          Học tập chủ nghĩa Mác Lê nin như sau:

          + Một hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin làm cho bản chất của các vấn đề được hiểu rõ, để hành động đúng.

          + Hai phải vận dụng sáng tạo và phát triển cho phù hợp với từng lúc, từng nơi, từng lĩnh vực, từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

          + Ba thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình, bổ sung phong phú thêm cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lê nin

          + Bốn Đấu tranh chống những luận điểm cơ hội.

         + Năm dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê nin để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phong trào cộng sản Quốc tế có lí, có tình.

          2. Xây dựng Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

          - Nguyên tắc tập trung dân chủ

          - Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

          - Nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

          + Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên như người ta rửa mặt hàng ngày.

          + Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

          - Kỉ luật nghiêm minh, tự giác.

          + Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và mỗi đảng viên phải bắt nguồn từ ý thức kỉ luật nghiêm minh, tự giác.

          - Đoàn kết thống nhất trong Đảng

          + Đoàn kết thống nhất là truyền thống cực kỳ quý báu và là nguyên nhân của thắng lợi của cách mạng Việt Nam .

          3. Quan tâm xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức có tài để xứng đáng là đạo đức, là văn minh.

          - Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam .

          + Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng

          + Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.

          + Có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          4. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

          - Đảng ta gắn bó với dân vì Đảng ta là con nòi của nhân dân, mục đích của Đảng ta là đoàn kết nhân dân phụng sự Tổ quốc.

          5. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

          + Một là tăng cường công  tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức

          + Hai là luôn luôn chú ý đề phòng và khắc phục những biểu hiện tiêu cực, thoái, hóa biến chất.

          + Ba là rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý phục sự tổ quốc,  phục vụ nhân dân.

          + Bốn là Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

          III. Tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

          1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

          2. Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất, tư cách của một đảng viên, làm tròn trách nhiệm được Đảng giao phó.

          IV. Học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ 5 quan điểm then chốt:

          1. Nâng cao phẩm chất, trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới

          2. Quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp.

          3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

          Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức để bổ sung phát triển.

          4. Giải quyết tốt mối quan hệ với dân.

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương tập hợp hết thảy những người yêu nước vào sự nghiệp cách mạng. Quyết định, Chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì nước, vì lợi ích của nhân dân, cán bộ, Đảng viên, công chức phải là đày tớ, công bộc của dân.

          5. Tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng.

          Trong việc tiến chuẩn bị tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỉ luật và coi trọng chất lượng.

          Nâng cao tinh thần tự phê và phê bình, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ và phải chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy phải căn cứ tiêu chuẩn chung.

          Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, có khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

V. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm  qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh:

a) Ưu điểm:

          *Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên:

Là một cán bộ quản lí cấp phòng, một đảng viên, Tôi luôn luôn gương mẫu, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách của Cử nhân kinh tế, một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Công ty và Đảng giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hòa nhã thân ái với đồng nghiệp hết lòng vì cộng đồng. Tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống, tác phong của một đảng viên. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt trong đời sống xã hội để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào sự phát triển của Công ty, sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh nhà và đất nước để thoả lòng mong ước của Người. Trong công tác tôi luôn tự hào, tự tin và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó.

          *Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc

          - Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; Thực hiện sống không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.

          - Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm, đặc biệt bản thân phấn đấu sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt các cuộc vận động mà Đảng và Nhà nước phát động hàng năm.

          - Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.

          - Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị, địa phương, khu phố, lối xóm và gia đình; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

          *Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh:         

          Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, luôn hiểu phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc làm cho đồng nghiệp và nhân dân bất bình phải lên án và loại bỏ.

          Dù ở bất cứ cương vị nào tôi cũng luôn gần gũi với mọi người, không ngừng học tập nâng cao trình độ và có trách nhiệm với những người xung quanh.

          Luôn có tinh thần và ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi không sợ tự phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình để tự phê bình nghiêm khắc đồng thời trong phê bình luôn có mục đích xây dựng. Cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân.

          Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hóa.

b) Nhược điểm:

- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc, đôi khi còn né tránh, cả nể trong việc tự nhận xét và nhận xét đánh giá xếp loại 6 tháng và cả năm.

- Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ  vào công việc chuyên môn còn chậm và còn có những hạn chế nhất định.

VI. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:

           Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người lao động, người trí thức mẫu mực, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. Luôn gương mẫu, tự giác và đi đầu trong các hoạt động của Công ty, trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà đảng và các đoàn thể cấp trên phát động hàng năm. Trong đời sống xã hội và gia đình luôn nêu gương về mặt đạo đức và giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản.

VII. Thay cho lời kết

          Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam , đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh

                                                                                NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Lưu Song Việt

Tường nhà

Lưu Song Việt

#sinhnhatzingme Chúc mừng sinh nhật

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT