Blog cá nhân củaLinh Linh

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

toán lớp 3

07:54 - 31/05/2013 Linh Linh Chưa có chủ đề

    Phiếu ôn tập toán Tuần 3 (tháng 7)   Phần I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 1. Số lớn nhất có 2 chữ số là: A. 89                                B. 98                                        C. 99 2. Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: A. 100                              B. 999                                      C. 101 3. Số lớn nhất có 3 chữ số là: A. 100                                B. 999                                      C.1000 4. Số bị trừ là 15, số trừ là 4. Vậy tổng của hiệu với số trừ là: A. 11                                 B. 15                                        C. 19 5. Số hạng thứ nhất là 203, số hạng thứ hai là 145. Vậy hiệu của tổng và số hạng thứ 1 là: A. 203                              B. 145                                      C. 348 6. Số thích hợp để viết tiếp vào chỗ chấm là: 625, 630, 635……… A. 620                              B. 640                                      C. 645 7. Số thích hợp để viết tiếp vào chỗ chấm là: 212,215,218 ……… A. 220                              B.221                                       C.223 8. Viết các số theo thứ tự từ lớn đên bé: 490, 427, 415, 398 A. 398, 409, 415, 427                B. 409, 427, 415, 398                C. 427, 415, 409, 398   9. Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 457, 574, 475                       B. 457, 475, 574                       C. 574, 475, 457 10. Tổng của một số với 35 thì lớn hơn 35 là 10 đơn vị. Số đó là: A. 45                                       B. 25                                        C. 10 11. Số thứ 6 cả dãy số: 2, 3, 5, 8, 12, …, …, … là: A. 19                                        B. 17                              C. 21     Phần II: Viết kết quả của em vào chỗ trống   1. Tổng của 245 và 234 là: ……….. 2. Hiệu cuả 673 và 316 là: ……….. 3. Tích của 5 và 0 là :…………. 4. Thương của 40 và 5 là: ……… 5. Một khúc gỗ dài 10dm được cắt thành các đoạn dài 2dm. Hỏi phải cắt mấy lần? Trả lời: Người ta phải cắt ……… lần.                               Phiếu ôn tập toán Tuần 4 (tháng 7)   Khanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1. Bao gạo nếp nặng 28kg, bao gạo tẻ nặng hơn bao gạo nếp 9kg. Hỏi bao gạo tẻ cân nặng bao nhiêu ki – lô- -gam? A. 36 kg                                             B. 37 kg                                   C. 27 kg 2. Có 43 kg gạo tẻ và 16 kg gạo nếp. Hỏi số gạo tẻ nhiều hơn số gạo ếp bao nhiêu ki – lô- -gam ? A. 27 kg                                   B. 59 kg                                   C. 28 kg 3. Xoài có 27 quả, cam có 28 quả. Hỏi cả cam và xoài có tất cả bao nhiêu quả? A. 55 quả                                 B. 54 quả                                  C. 44 quả 4. Một trại nuôi 425 con trâu và 314 con bò. Hỏi số bò ít hơn số trâu là bao nhiêu con? A. 739 con               B. 738 con                   C. 111 con            D. 112 con 5. Hùng nhiều hơn Dũng 6 cái nhãn vở. Hỏi Hùng phải cho Dũng bao nhiêu cái nhãn vở để số nhãn vở của hai bạn bằng nhau? A. 6 nhãn vở                      B. 2 nhãn vở                C. 4 nhãn vở                     D. 3 nhãn vở 6. Tóm tắt bài toán: 3 bông hoa: 1 lọ 18 bông hoa: ………lọ? Đáp số là: A. 6 bông hoa                           B. 6                       C. 6 lọ                            D. 5 lọ 7. Tóm tắt bài toán: 4 cái bánh: 1 túi 36 cái bánh: …….túi? Đáp số là: A. 40 túi                B. 32 túi                          C. 9 túi                           D. 10 túi         8. Tóm tắt bài toán:                                                  10 viên bi          Tuấn                                                                                                                                                                           ? viên bi                                                                                                                                   7 viên bi          Tú   Đáp số là: A. 17 viên bi                B. 3 viên bi               C. 7 viên bi            D. 4 viên bi   9. Hùng có 26 con tem. Nếu cho Dũng 6 con tem thì số tem còn lại của Hùng sẽ gấp đôi số tem của Dũng. Hỏi Dũng có bao nhiêu con tem? A. 20 con tem            B. 10 con tem          C. 4 con tem               D. 6 con tem 10. Có 10 bao gạo. Nếu lấy ở mỗi bao ra 2 kg thì số gạo lấy ra sẽ bằng số gạo ở 5 bao nguyên. Tính số gạo đựng trong 10 bao? A. 20 bkg                        B. 30 kg                          C. 40 kg                D. 50 kg 11. Tổng số bi của Hùng và Dũng bằng tổng số bi của Việt và Nam. Biết rằng số bi của Việt nhiều hơn Hùng 2 viên.  Câu nào đúng? A. Dũng có nhiều hơn Nam 2 viên bi. B. Dũng có ít hơn Nam 2 viên bi. C. Dũng có ít hơn Nam 1 viên bi. D. Dũng có nhiều hơn Nam 1 viên bi.           Phiếu ôn tập toán (Tuần 5) Ôn tập về đại lượng Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1:A. Mét là đơn vị đo độ nặng, nhẹ của một vật. B. Mét là đơn vị đo độ dài. C. Mét là đơn vị đo độ lớn, bé của một vật. Câu 2: A. Ki lô mét là một đơn vị đo chiều dài của một vật. B. Ki lô mét là một đơn vị đo độ nặng, nhẹ của một vật. C. Ki lô mét là một đơn vị đo độ dài (như quãng đường chẳng hạn). Câu 3. A. Mi li mét là một đơn vị đo quãng đường. B. Mi li mét là một đơn vị đo độ lớn bé của một vật. C. Mi li mét là một đơn vị đo độ dài (như bề dầy của tấm kính chẳng hạn). Câu 4: An mua nhãn vở hết 700 đồng, An đưa cho người bán hàng một tờ giấy bạc loại 1000 đồng. Người bán hàng trả lại An bao nhiêu? A. 100 đồng                             B. 200 đồng                              C. 300 đồng Câu 5: Lan có 900 đồng, trong đó có một tờ giấy bạc 500 đồng, một tờ giấy bạc 200 đồng còn lại là tờ giấy bạc loại 100 đồng. Hỏi có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 100 đồng? A. 1 tờ                                      B. 2 tờ                                      C. 3 tờ Câu 6: Thùng thứ nhất có 246l dầu. Tùng thứ hai có 251l dầu. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu. A. 496l                                     B. 497l                                     C. 498l Câu 7: 300mm + 700mm       1m. Dấu cần điền vào        là: A. <                                         B. >                                         C. = Câu 8: Quãng đường đi từ A đến B dài 28 km. Quãng đường đi từ B đến C dài hơn quãng đường đi từ A đến B là 7 km. Hỏi quãng đường đi từ B đến C dài bao nhiêu ki-lô-mét? A. 33km                                   B. 34km                                   C. 35km Câu 9: 63cm = …………dm3cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 6                      B. 63                     C. 6dm                  D. 63cm Câu 10: Tâm đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Tâm ngủ trong 8 giờ. Tâm sẽ thức dậy lúc: A. 8 giờ                          B. 18 giờ                         C. 6 giờ                 D. 2 giờ Câu 11: 34 giờ – 10 giờ = ……………. số cần điền vào chỗ chấm là: A. 1 ngày                       B. 44 giờ                         C. 23 giờ                D. 2 ngày Câu 12: Ngày thứ hai cuối cùng của tháng này là ngày 29. Hỏi ngày thứ hai đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu? A. Ngày 28                B. Ngày mùng 2          C. Ngày 21            D. Ngày mùng 1 Phiếu ôn tập toán (Tuần 5) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng   1. Hình bên được gọi là: A. Đoạn thẳng.                                             A                              B B. Đường thẳng AB. C. Đường gấp khúc AB 2. Tính độ dài đường gấp khúc sau:                                        B                                                            D                      20cm                             40cm                       22cm                                      54cm                A                                                         C                                                                  E   A. 135cm                                           B.136 cm                                  C.137cm 3. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB  = 23 cm; BC = 22 cm; AC = 4 dm A. 49dm                  B. 49cm                C. 85dm                   D. 85cm 4. Tính chu vi của hình chữ nhật MNPQ, biết độ dài các cạnh như hình vẽ:                              45cm                                           23cm              A. 135cm                        M                                                  N B. 136cm C. 137cm                                                     Q                                                       P     5. Số đường gấp khúc gồm có 3 đoạn thẳng trong hình vẽ là:           A. 2 đường                     B. 3 đường                      C. 4 đường                     C. 1 đường 6. Ba điểm thẳng hàng là: a. M,A,N                                                    A                         B                         C b. A,B,N     c. A,B,C                                                          M  .                           . N                           d. B,C,N                          7. Hình vẽ bên có: …………………. hình tam giác …………………. hình tứ giác …………………. đoạn thẳng         8. Hình vẽ bên có:   …………………. hình chữ nhật …………………. đoạn thẳng   9. Hình vẽ bên có: …………………. hình tam giác …………………. hình tứ giác   10. Hình vẽ bên có: …………………. hình tam giác Đó là: …………………………………… ……………… …..hình tứ giác Đó là:………………………………… ……………………đoạn thẳng Đó là:………………………………….   11. Vẽ thêm 2 đoạn thẳng để có 8 hình tam giác:                   12. Vẽ thêm 2 đoạn thẳng để có 5 hình tam giác                     Phiếu toán Tuần 7   STT Đề bài Đáp số Điểm 1       của 36 là bao nhiêu ?   .....................   2 Điền số nào vào ô trống để: £ 65 <  208   .....................     3 Tìm Y: Y + Y – 20 = 20   .....................   4 Tích của hai số là thừa số thứ nhất. Thừa số thứ hai bằng bao nhiêu?   .....................     5 Cho dãy số: 1 ; 3 ; 7 ; 13…; …; …. Số thứ 6 của dãy số là bao nhiêu?   .....................     6 Năm nay chị 20 tuổi và hơn em 10 tuổi. Hỏi 4 năm nữa em bằng bao nhiêu tuổi?   .....................     7 Tìm số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15.   .....................     8 Tìm số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15.   .....................     9 Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?         .....................     10 Chu vi hình sau bằng bao nhiêu?           7cm                             6cm                                             5cm                                                   4cm                  .....................   Phiếu toán Tuần 8 (số1) STT Đề bài Đáp số Điểm 1   của 50 phút là bao nhiêu? .....................   2 Điền dấu nào vào ô trống: 131+ a£a + 132   .....................     3 Tìm Y: Y Í 2 – 8 = 10 Í 1   .....................   4 Mai đi nghỉ mát vào ngày 8 tháng 7, hai tuần sau em mới về. Hỏi Mai về vào ngày bao nhiêu?   .....................     5 Viết tổng sau thành tích của hai số: 3 + 3 + 3 + …+ 3 = ?              n số   .....................     6 Tìm chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm; 36cm; 14cm   .....................     7 Chị mua 1 chiếc nhãn vở hết 300 đồng, một cục tẩy hết 500 đồng. Chị đưa cho cô bán hàng 1000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại chị bao nhiêu tiền?   .....................     8 Tổng của số trừ và hiệu số bằng 100. Số bị trừ bằng bao nhiêu?   .....................     9 Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?           .....................     10  Ba bạn Anh, Bình Chương thi gấp thuyền. Chương gấp ít hơn Anh 8 chiếc. Bình gấp được 18 chiếc và nhiều hơn Anh 6 chiếc. Hỏi Chương gấp được bao nhiêu chiếc thuyền?   .....................   Phiếu toán Tuần 8 (số2) STT Đề bài Đáp số Điểm 1   của 24 lít dầu là bao nhiêu? .....................   2 Điền dấu nào vào ô trống: a - 100 £ a - 99 .....................   3 Tìm Y:              Y -36  = Y : Y + 1 …………...   4 Người ta ghép 3 viên gạch hoa hình tứ giác có các cạnh đều bằng 20 cm thành hình A như sau:                   20cm                     20cm                                 Tính chu vi của hình A.           ....................     5 Viết tổng sau thành tích của hai số: b + b + b + …+ b = ?              9 số   .....................     6 Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình sau để được 2 hình tam giác, 1 hình tứ giác.       .....................     7 Năm nay bố hơn con 30 tuổi. Hỏi 2 năm nữa bố hơn con bao nhiêu tuổi?   .....................     8 Thứ bảy tuần này là ngày 6 tháng 8. Hỏi thứ bảy tuần trước là ngày nào?   .....................     9 Hai số có tổng bằng 40, nếu giữ nguyên một số hạng và bớt số hạng còn lại 15 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?   .....................     10  Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 3 thì được kết quả là hiệu của 379 và 361.   …………….     Phiếu toán Tuần 13 (số 3) Bài 1: Tính nhẩm: 3  x 9 = 6 x 9 = 8 x 9 = 1  x 9 = 9 x 10 = 5 x 9 = 0  x 9 = 2 x 9 = 4 x 9 = 9  x 9 = 7 x 9 = 9 x 0 = Bài 2: Túi thứ nhất đựng được 19 kg gạo. Túi thứ hai đựng được gấp 9 lần túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi đựng được bao nhiêu gạo? Tóm tắt ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Giải ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………… ……………………………………………………. Bài 3: Một thùng có 64 kg thóc. Sau khi bán, trong thùng còn lại  số thóc. Hỏi mẹ đã bán bao nhiêu thóc? Tóm tắt ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Giải ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………… ……………………………………………………. Bài 4: Nối phép tính với kết quả đúng:                          Phiếu toán Tuần 13 (số 2) Bài 1: Viết vào ô trống: Số lớn 16 21 .............. 24 Số bé 8 ............. 10 .............. Số lớn gấp mấy lần số bé ..................... 3 5 .............. Số bé bằng một phần mấy số lớn ................ ................... ..............   Bài 2: Con gà nặng 3kg, con lợn nặng 69kg. Hỏi con lợn nặng gấp mấy lần con gà? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 3: Một chùm bóng có 72 quả bóng đỏ và 8 quả bóng xanh. Hỏi số bóng xanh bằng một phần mấy số bóng đỏ? Giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 4: Tuấn Dương có 23 viên bi. Số bi củaQuang Tuấn gấp 8 lần số bi của Tuấn Dương. Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi? Tóm tắt                                                           Giải      ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... Phiếu toán Tuần 13 (số 4)   Bài 1: Khải có 5 can dầu. Can thứ nhất chứa 19l dầu, 4 can còn lại mỗi can chứa 9l dầu. Hỏi Khải có tất cả bao nhiêu lít dầu? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 2:  9l  dầu đựng trong 1 can. Hỏi 9 can như thế được được bao nhiêu lít dầu? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 3: Một sợi dây dài 162m. Nguyên cắt đi 114 m rồi chia đoạn dây còn lại thành 8 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu mét? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 4: My cắt được 48 bông hoa, My cắt được ít hơn Tiến 16 bông. Hỏi số bông hoa của My bằng một phần mấy số bông hoa của Tiến? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................                                                              Phiếu toán Tuần 13 (số 5) Bài 1:Túi thứ nhất đựng được 800g muối. Túi thứ hai đựng được bằng  túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi đựng được bao nhiêu gam muối?           Tóm tắt                                                                          Giải ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ...................................................... ......................................................   ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................   Bài 2: Quả cam cân nặng 195g, quả cam nhẹ hơn quả bưởi 566g. Hỏi cả hai quả nặng bao nhiêu gam?           Tóm tắt                                                                          Giải ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ...................................................... ......................................................   ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................   Bài 3: Bút chì nặng 8g, bút mực nặng 80g. Hỏi bút mực nặng gấp bao nhiêu lần bút chì?                                                 Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 4:Thước kẻ nặng7g, quyển vở nặng 35g. Hỏi thước kẻ nặng bằng một phần mấy quyển vở?     Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phiếu toán Tuần 14 (số 1) Bài1: Tính: a) 72 : 9 + 87 = ........................... .................................................... b) 54 : 9 x 29 = ........................... ................................................... c) 63 : 9 – 7 = ........................... .................................................. d) 81 : 9 – 7 = .......................... .................................................. Bài 2: Mẹ Thuỳ Dương có 211 bông hoa. Sau khi cho 184 bông, số bông hoa còn lại cắm đều vào 9 lọ. Hỏi mõi lọ có bao nhiêu bông hoa? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 3: Một chuồng có 45 con thỏ. Huy mang cho  số thỏ đó. Huy còn lại bao nhiêu con thỏ? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 4: Tính: a) 9 + 9 + 9 = ......................... ................................................ b) 9 + 9 + 9 + 9  = .................. ................................................ c) 9 + 9 + .... + 9 = .........................            10 số ......................................................... d) 9 + 9 + .... + 9 = .........................          100 số ........................................................     Phiếu toán Tuần 14 (số 2) Bài 1: Đặt tính rồi tính: 52 : 2 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 61 : 3 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 67 : 5 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 92 : 4 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 85 : 6 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ...........................   84 : 7 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 91 : 8 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 89 : 9 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 77 : 2 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... 56 : 3 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ...........................   Bài 2: Có 68kg ngô, Phong định cho số ngô đó vào các túi nhỏ, mỗi túi chứa được 5kg. Hỏi Phong cần ít nhất bao túi như vậy? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 3: Mẹ Chi có 83m vải, mẹ may mỗi lá cờ hết 8m. Hỏi mẹ chi có thể may được nhiều nhất là mấy lá cờ và còn thừa mấy mét vải? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phiếu toán Tuần 15 (số 1) Bài 1:Đặt tính rồi tính: 346 : 2 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 991 : 9 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 238 : 4 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 555 : 6 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 497 : 7 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... Bài 2:Có 907kg khoai, đựng vào các rổ, mỗi rổ đựng được 8kg. Hỏi có thể đựng được nhiều nhất là mấy rổ như vậy và còn thức mấy ki –lô - gam khoai? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 3:Có 907kg khoai, đựng vào các rổ, mõi rổ đựng được 8kg. Hỏi cần ít nhất mấy rổ như thế? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 4: Điền vào chỗ chấm:   Số đã cho 621 l 792 km 999 phút 342 g   Gỉảm 9 lần   ..........................   .........................   .........................   .........................   Giảm 9 đơn vị   ..........................   ..........................   ..........................   ..........................     Phiếu luyện toán   Bài 1: Đặt tính rồi tính: 109 x 9 ............................... ................................ ................................. ................................. 289 x 2 .......................... .......................... ........................... ...........................   977 : 9 .......................... .......................... ........................... ...........................   568 : 8 .......................... .......................... ........................... ...........................   Bài 2: Tìm y:   y x 3 = 519 + 102 ............................... ................................ ................................. ................................. 50 : y = 28 - 23 .......................... .......................... ........................... ...........................   y : 8 = 123 – 97 .......................... .......................... ........................... ...........................   y : 6 = 107 (ư 4) .......................... .......................... ........................... ...........................   Bài 3: Buổi sáng cửa hàng bán được 27 bình nước. Buổi chiều bán được gấp 5 lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu bình nước? Giải Cách 1                                                        Cách 2 ................................................................... ................................................................... ................................................................... .................................................................. .................................................................. ...................................................................   ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................   Bài 4: Một đội xây dựng phải xây 783 căn nhà, đội đã xây được  số nhà đó. Hỏi đội còn phải xây bao nhiêu căn nhà nữa? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phiếu luyện toán   Bài 1: Đặt tính rồi tính:   106 x 9 ............................... ................................ ................................. ................................. 305 x 3 .......................... .......................... ........................... ...........................   864 : 7 .......................... .......................... ........................... ...........................   894 : 8 .......................... .......................... ........................... ...........................   Bài 2: Tìm y:   y x 4 = 104 + 60 ............................... ................................ ................................. ................................. 80 : y = 28 - 20 .......................... .......................... ........................... ...........................   y : 9 = 223 – 206 .......................... .......................... ........................... ...........................   y: 7 = 109 (dư 3) .......................... .......................... ........................... ...........................   Bài 3: Buổi sáng cửa hàng bán được 162 lít nước mắm. Buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm? Giải Cách 1                                                        Cách 2 ................................................................... ................................................................... ................................................................... .................................................................. .................................................................. ...................................................................   ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................   Bài 4: Ông em trồng được 183 cây cau, số cây cau ông trồng được nhiều hơn số cây nhãn là 29 cây. Hỏi ông em trồng được bao nhiêu cây cau và nhãn? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phiếu toán tuần 17 Bài 1: Thực hiện phép tính, hãy chứng tỏ rằng 3 phép tính sau có kết quả bằng nhau: a) 20 x 4 ............................................ ............................................. b) 5 x 16 ............................................ ............................................. c) 10 x 8 ............................................ ............................................. Bài 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu tam giác, tứ giác. Hãy kể tên các hình đó? Có: ...............hình tam giác Đó là:...................................................................          A                                            B .............................................................................. Có: ...............hình tứ giác Đó là:................................................................... ..............................................................................    D     M                                N      C    Bài 3: Kể tên các góc vuông, góc không vuông trong hình vẽ dưới đây: -       Các góc vuông là: + Góc vuông đỉnh ....... cạnh .................... + Góc vuông đỉnh ....... cạnh ....................                A                              B             C + Góc vuông đỉnh ....... cạnh .................... + Góc vuông đỉnh ....... cạnh .................... + Góc vuông đỉnh ....... cạnh .................... -       Các góc không vuông là: +  Góc không vuông đỉnh ....... cạnh ............... +  Góc không vuông đỉnh ....... cạnh ...............           D                            E +  Góc không vuông đỉnh ....... cạnh ............... +  Góc không vuông đỉnh ....... cạnh ............... +  Góc không vuông đỉnh ....... cạnh ............... Bài 4: Người ta đổ 760 lít dầu vào các chai, mỗi chai chứa 5 lít. Sau đó người ta lại xếp các chai vào vào thùng, mõi thùng 4 chai. Hỏi có bao nhiêu thùng dầu?                                 Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 5: Một số cộng với 367 thì bé hơn 654 là 162 đơn vị. Tìm số đó.? Giải ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Phiếu toán Tuần 17 STT Đề bài Đáp số Điểm 1  An nghĩ ra một số, biết rằng số đó gấp 5 lần số lớn nhất có 2 chữ số. Hỏi số An nghĩ là bao nhiêu?   .....................   2 Bình nghĩ ra một số, biết rằng số bé nhất có ba chữ số kém số đó 7 lần. Hỏi số Bình nghĩ là bao nhiêu?   .....................   3 Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu lớp mẫu giáo, mỗi cháu được 5 chiếc kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu?   …………...   4 Có một sợi dây dài 150 cm, bạn Mai cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn cắt dài 6 cm: a) Hỏi Mai cắt thành bao nhiêu ccoạn như vậy? b) Khi đó phải cần đến bao nhiêu nhát cắt?                                   a).................... b)....................     5 X bằng bao nhiêu? a) X : 8 = 142 (dư 6) b) 72 : X = 5 (dư 2)   a).................... b)....................     6 Có 742 kg đường đựng vào các túi, mỗi túi đựng được 5 kg đường. Hỏi phải cần ít nhất bao nhiêu túi để đựng hết số đường trên?     .....................     7 Một cuộn vải dài 847 m. May mõi bộ quần áo hết 4 m. Hỏi cuộn vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?     .....................     8 Cô có 360 quyển vở, cô chia đều cho 2 lớp, mỗi lớp có 3 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu quyển vở?   .....................     9 Tích của 2 số bằng 80. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng khi thêm 4 đơn vị vào thừa số thứ 2 thì tích mới sẽ là 240.   .....................     Phiếu toán Tuần 18 Bài 1: Đặt tính rồi tính:   436 : 8 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   784 : 2 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   915 : 3 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   568 : 8 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   713 : 7 .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:   a) 372 : 3 + 126 =....................................... .................................................................... c) 36 : 3 x 2 = ............................................ ....................................................................   b) (149 + 229) : 9 = ................................... .................................................................... d) 115 + 544 : 4 = ...................................... ....................................................................  Bài 3: Tìm X: 437 – X = 26 + 104 ............................................... ............................................... ............................................... X  x 4 = 100 – 28 ............................................... ............................................... ............................................... X : 8 = 240 – 189 ............................................... ............................................... ............................................... 105 : X = 5 ............................................... ............................................... ............................................... X : 9 = 72 (dư 5) ............................................... ............................................... ............................................... 435 : X = 2 (dư 1) ............................................... ............................................... ............................................... Bài 4: Giải các bài toán sau: a. Một cuộn dây dài 1hm 2dam, người ta đã dùng 24 m để buộc một thùng hàng. Phần còn lại của cuộn dây người ta cắt ra thành 3 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét? Bài giải: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... b. Trong một phép trừ, biết 3 lần số bị trừ cộng với số trừ và hiệu có kết quả là 904. Tìm số bị trừ? Bài giải: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Phiếu toán Tuần 18 (số 3) Bài 1: Đặt tính rồi tính:   256 + 182 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   694 - 237 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   205 x 4 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   247 : 6 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   Bài 2 : Tìm X:   X + 182 = 392 .......................................... ........................................... ..........................................   X x 8 = 104 ......................................... ......................................... .........................................   X : 5 = 105 ......................................... ......................................... .........................................   Bài 3 Tính giá trị của biểu thức:   a) 320 + 48 : 2 = .................................................................... .................................................................... .................................................................... b) 180 : 2 x 4 = .................................................................... .................................................................... ................................................................... Bài 4: Khối 3 có 376 học sinh, như vậy khối 3 hơn khối 2 là 37 học sinh. Hỏi cả hai khối có bao nhiêu học sinh? Bài giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 5: Trong một phép trừ, biết tổng số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 684. Tìm số bị trừ? Bài giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................     Phiếu toán (Tuần 18 ) Phần I: Trắc nghiệm   1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36, chiều rộng bằng  chiều dài. Chu vi mảnh đất đó là:          108                                           96                                            90   2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp số đúng: Một hình vuông có cạnh 2dm3cm. Chu vi hình vuông là: A. 92cm                          B. 90cm                          C. 920cm   3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:   a) Giá trị biểu thức 475 – 305 : 5 + 24 là:   438                     58                         418 b) Giá trị biểu thức 318 + 102 – 96 : 6 là:                    176                       286                       404 c) Giá trị biểu thức 245 – 175 : 5 + 47                      61                       257                       267 d) Giá trị biểu thức (192 + 24 x 5) : 8 là:                      39                         49                          59                 Phần II: Trình bày lời giải các bài toán   1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 16m và một mảnh đất hình vuông có chu vi 76m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật hơn chu vi mảnh đất hình vuông là bao nhiêu? Bài giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh mảnh vườn đó. Bài giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3. Tính chu vi hình vuông có: a) Cạnh là 13 b) Cạnh là 7dm 2cm Bài giải a)................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... b)................................................................................................................................... ......................................................................................................................................         Phiếu toán tuần 21   Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 2074 – 107 x 8 = ...................................... = ...................................... b) 4902 + 642 : 3 =...................................... = ...................................... c) 3495 + (696 : 6) =...................................... = ...................................... d) 7621 – 609 x 3 =....................................... = ...................................... Bài 2: Một hình chữ nhật nếu bớt chiều dài đi 27cm thì được chiều rộng là 35cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. Giải ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Bài 3. Tính chu vi hình vuông biết độ dài một cạnh của hình vuông là 1dm 4dm 6mm. Giải ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Bai 4. Tìm Y a) 2109 < Y + 1093 < 2112 .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... b) Y: 8 < 3 .................................................................... .................................................................... ................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Phiếu toán tuần 22 (Số 1)   Bài 1: Đây là lịch tháng 3 năm 2008, xem lịch rồi trả lời câu hỏi   3 Thứ hai Thứ  ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31             a) Thứ tư đầu tiên của tháng 3 là ngày........................ b) Thứ sáu cuối cùng của tháng 3 là ngày..................... c) Ngày 26 tháng 3 là thứ........................ d) Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?......................................   Bài 2: Ngày 27 tháng 7 năm 2008 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 8 năm  2008 là thứ mấy? Trả lời: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Bài 3: Thứ 4 tuần này là ngày 28 tháng 4 thì thứ tuần sau là nagỳ bao nhiêu, tháng mấy? Giải: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Bài 4: Vẽ hình tròn tâm K đường kính 6cm. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Phiếu toán tuần 23 (Số 2)   Bài 1: Đặt tính rồi tính:   1254 : 6 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   8734 : 7 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   2115 : 9 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   2348 : 8 .......................... .......................... ........................... ........................... ...........................   Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: a) 6782 – 1234 : 2 = ........................................ ....................................... b) 6782 : 2 – 1234 = ........................................ ....................................... Bài 3: Có 3789 quyển sách xếp vào các hộp. Mỗi hộp đựng được 8 quyển sách. Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp như vậy và còn thừa mấy quyển sách? Giải: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................Bài 4: Hai lần tích của thương và số chia là 2008. Tìm số bị chia. Giải: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ PHIẾU TUẦN 23 Bài 1:Đặt tính rồi tính: a) 8524 : 4 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ b) 9547 : 3 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ c) 8249 : 8 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ d) 1757 : 7 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 1m 57cm, nếu tăng chiều rộng lên 4dm 5cm thì bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 3: một tấm vải dài 1367m. May một bộ quần áo hết 4m. Hỏi tấm vải trên may được bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 4: Một cửa hàng có 1058kg muối. Cô nhân viên bán hàng muốn chia số muối đó vào các túi, mỗi túi chỉ chứa được 5kg. Hỏi phải cầm ít nhất bao nhiêu túi để đựng hết số muối trên? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Phiếu toán tuần 25 (số 1)   Bµi 1: Có 30 kg ngô đựng đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi như vậy đựng được bao nhiêu ki – lô – gam ngô? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 2: Có 3249 cái ghế xếp đều vào 9 phòng họp. Hỏi trong  mỗi phòng có bao nhiêu cái ghế? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 3: Một bếp ăn mua về 126 kg gạo để nầu ăn trong 7 ngày. Hỏi 3 ngày nấu hết bao nhiêu ki – lô – gam gạo, biết rằng mỗi ngày nấu số gạo như nhau? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 4: Viết theo mẫu:   a) 234 cộng 340 chia 2 234 + 240 : 2  = 234 + 170  = 404 b) 234 cộng 340 rồi chia 2 .............................................................. ............................................................   c) 1209 nhân 2 chia 3 .............................................................. ............................................................ d) 7965 trừ 3206 chia 7 .............................................................. ............................................................   Phiếu toán tuần 25 (số 2)   Bài 1: BạnHoa mua 6 quyển vở hết 9000 đồng. Hỏi Hoa mua 4 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 2: Một gói kẹo giá 2300 đồng, một gói bánh giá 5000 đồng. Hỏi Tùng mua 2 gói kẹo và một gói bánh hết bao nhiêu tiền? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:   Số tiền Loại tiền 1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 3000 đồng 1 tờ 1 tờ 0 tờ 9000 đồng       5000 đồng       10 000 đồng       7000 đồng         Bài 4: Lớp 3A  có 36 học sinh, xếp ngồi vừa đủ vào 9 bàn học. Hỏi lớp 3B có 31 học sinh thì cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Phiếu toán tuần 26 (số 2) Bài 1: Có 6 xe ô tô chở được 1872 chiế lốp. Hỏi 4 chiế xe như thế chở đượcbao nhiêu chiếc lốp biết mỗi xe chở được số lốp như nhau? Giải .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 2: Một cửa hàng nhận về 2050 kg gạo, người ta chia đều vào 5 bao. Hỏi 3 bao như thế đựng được bao nhiêu ki – lô – gam gạo? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Số học sinh ham thích hoạt động thể thao, văn nghệ, đọc truyện của các lớp khối 3 ở một trường tiểu học như sau: -       Lớp 3 A: Thể thao 8 bạn, văn nghệ 18 bạn, đọc truyện 17 bạn. -       Lớp 3 B: Thể thao 15 bạn, văn nghệ 13 bạn, đọc truyện 12 bạn. -       Lớp 3 C: Thể thao 10 bạn, văn nghệ 8 bạn, đọc truyện 13 bạn. a) Lập bảng thống kê số học sinh ham thích các hoạt động thể thao, văn nghệ, đọc truyện theo mẫu dưới đây: Hoạt động Lớp Thể thao Văn nghệ Đọc truyện 3A       3B       3C       Tổng số học sinh       b) Trong số các hoạt động trên, hoạt động  .....................................có nhiều học sinh ham thích nhất. Họat động ..............................ít học sinh ham thích nhất. c) Lớp .......có số học sinh ham thích đọc truyện nhiều nhất. Lớp ...........có số học sinh ham thích thể thao nhiều nhất. d) c) Lớp .......có số học sinh ham thích văn nghệ nhiều hơn thể thao. Lớp ...........có số học sinh ham thích thể thao nhiều hơn văn nghệ. PHIẾU TOÁN TUẦN 26 (SỐ 1) Bài 1: Mẹ mua 3 gói kẹo hết 6300 đồng. Hỏi mẹ mua 4 gói kẹo như vậy hết bao nhiêu tiền? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2: An mua 1 cái kẹo hết 1500 đồng và một cái thước kẻ hết 3200 đồng. An đưa cho cô bán hàng 500 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại An bao nhiêu tiền? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Số giờ nắng của các tháng 2,3,4,5 đo được ở một trạm khí tượng miền núi theo thứ tự là: 150 giờ, 188 giờ, 164 giờ, 83 giờ. Dựa vào số liệu trên, viết vào chỗ trống để hoàn thành các câu trả lời: a) Tháng 2 có ..........giờ nắng. Tháng 5 có ..............giờ nắng b) Tháng ............... có nhiều giờ nắng nhất. Tháng ............ có ít giờ nắng nhất. c) Tháng 3 có nhiều hơn tháng 2 ............. giờ nắng. Tháng 5 có ít hơn tháng 4 ........ giờ nắng. d) Dãy số giờ nắng của 4 tháng trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: ..................................................................................................................................... Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: a) (189 + 98) x 7 =............................... ...............................................................   b) 246 : (751 – 745) = =.............................. ..................................................................... Bài 5: Biết rằng lấy một số chia cho 9 được 112 dư 2. Hỏi số đó chia cho 5 thì được thương là bao nhiêu? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... PHIẾU TOÁN TUẦN 27   Phần I: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Bài 1: Số 3699 là số liền sau của số: A. 3698                   B. 3700                 C. 3610                 D. 3710 Bài 2: Các số được xếp thep thứ tự từ lớn đến bé là: A. 5768; 5678; 5876; 5687 B. 5678; 5687; 5768; 5876 C. 5687; 5788; 5768; 5876 D. 5876; 5768; 5687; 5678 Bài 3: Có thể đổi vị trí hai đồng hồ nào để được các đồng hồ chỉ đúng số giờ ghi ở dưới?           1                          2                          3                              4       A. Đồng hồ 1 và đồng hồ 2                                     C. Đồng hồ 1 và đồng hồ 3 B. Đồng hồ 2 và đồng hồ 3                                     D. Đồng hồ 2 và đồng hồ 4 Bài 4: Thương của 6312 và 3 là: A. 216                    B. 2106                           C. 214                            C. 2104 Bài 5: Thứ 5 tuần này là 26 tháng 3. Hỏi thứ 5 tuần sau là ngày nào? A. 30 tháng3            B. 31 tháng 3                     C. 1 tháng 3                   D. 2 tháng 4 Bµi 6: Có  một phép so sánh sai là: A. 1km>985   m                                    B. 997 mm < 1m C. 4m3mm=4004 mm                            D.  giờ = 20 phút Bài 7: Hiệu lớn nhất của hai số có 4 chữ số là: A. 9000                 B. 8999                           C. 9999                 D. Không tìm được       Bài 8: Trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số nào?                                           M                                                            N            0 100             200          300           400          500          600           700                           A. 200                                     B. 300                                                C. 400                                                D.500   Phần II: Giải các bài toán: Bài 1: Tính: 7530 + 915 : 3 = ..................................... ................................................................. 9000 - 927 x 4 = .................................... ................................................................   Bài 2: Tìm x: X    -    21   = 3089              .........................................              ......................................... X   :   5   = 28 x 5             ............. ...............................             .............................................  Bài 3: Có 5 thùng đựng đều như nhau được tất cả 650 kg gạo. hỏi 8 thùng như vậy đựng được bao nhiêu ki – lô – gam gạo? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 84m. Chiều rộng bằngchiều dài. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    PHIẾU TOÁN TUẦN 28 (số 2) Bài 1: Điền chữ số thích hợp vào ô trống để: A) 2£678 < 21600                                                               C) 15453 < 154£9 < 15470 B) 534£7 > 53477                                                               D) 76345 > 76£48 > 76086 Bài 2: Diện tích hình A hơn diện tích hình B bao nhiêu ô vuông 1cm2­?                                                         A                                                                                     B .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: So sánh diện tích hình A với diện tích hình B                                                           A                                                                                 B         .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Viết số lớn nhất có 5 chữ số, sao cho kể từ trái sang phải mỗi chữ số của số đó đều lớn hơn chữ số đứng liền sau 2 đơn vị. Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHIẾU TOÁN TUẦN 28 (số 1)   Bài 1:  <,=,>  ? 72516 ............. 69999                                                           3275m ........................ 3kg 275m    16694................ 16964                                                         5704mm................... 5m 74mm 60284................. 60250                                                        909kg................... 909g   Bài 2: Khoanh vào: a) Số lớn nhất trong các số sau: 80125; 79925; 81200; 80215. b) Số bé nhất trong các số sau: 13427; 15720; 13800; 21000.   Bài 3 : a) Viết các số 20176; 17935; 53014 theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................................................................................................. b) Viết các số 55676; 55766; 58000 theo thứ tự từ lớn đến bé                 .............................................................................................................................................   Bài 4: trong số 28 357 Chữ số 2 thuộc hàng.....................................................chỉ...................................................Đơn vị Chữ số 8 thuộc hàng.....................................................chỉ...................................................Đơn vị Chữ số 3 thuộc hàng.....................................................chỉ...................................................Đơn vị Chữ só 5 thuộc hàng.....................................................chỉ...................................................Đơn vị Chữ số 7 thuộc hàng.....................................................chỉ..................................................Đơn vị   Bài 5: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng:  ­- Chữ số hàng nghìn lớn hơn chữ số hàng đơn vị. - Chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn. - Chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng trăm.   Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     PHIẾU TOÁN TUẦN 31 (số 1) Bài1: Đặt tính rồi tính: 26127 x 3 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ 12509 x 4 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ 47264 x 2 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ 14318 x 5 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ Bài 2: Tính:  a) 945 + 32146 x 3 =........................................... ............................................................................. b) 12715 x 2 + 12715 x 3 =...................................... ................................................................................ c) 11709 x 8 – 74548 = ............................................ ................................................................................ d) 43157 – 29128 x 4=.................................... .......................................................................... Bài 3: Tìm x   a) x : 6 = 6318 + 803 .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... x : 7 = 11305 (dư 1) .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Bài 4: Mỗi quyển vở giá 2500 đồng, mỗi quyển truyện giá 4700 đồng. Hỏi với 20000 đồng có thể mua được sáu quyển vở và một quyển truyện không? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................   PHIẾU TOÁN TUẦN 31 (số 1) Bài1: Đặt tính rồi tính: 37476 : 3 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ ............................... ................................   72296 : 7 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ ............................... ................................   48979 : 8 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ ............................... ................................   50678 : 6 ............................... ............................... ................................ ............................... ............................... ................................ ............................... ................................   Bài 2: Nhà Hùng thu hoạch được 72654 kg vải thiều, đã bán đi  kg số vải thiều đó. Hỏi nhà Hùng còn lại bao nhiêu kg vải thiều? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Mua 9 cái bút chì hết 10800 đồng, mua 7 cục tẩy hết 11900 đồng. hỏi mua 2 cái bút chì và 2 cục tẩy hết bao nhiêu tiền? Giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Tính a) 8359 + 72858 : 6 x 2 =......................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. b) (23727 + 6549) :9 – 1937 =................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................   PHIẾU TOÁN TUẦN 32 Bài 1: Có 72 cái ghế xếp đều trong 9 phòng. Hỏi có 32 cái ghế thì xếp vào mấy mấy phòng như thế? Giải ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2: 9 can dầu đựng được 72 lít dầu. Hỏi 4 can như thế thì đựng được bao nhiêu lít dầu. Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Một con ốc sên bò trong 4 giờ được 36 cm. Hỏi trong 1 ngày cốc sên bò được bao nhiêu mét (số mét ốc sên bò trong mỗi giờ là như nhau). Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Một con ốc sên bò trong 4 giờ được 36 cm. Đoạn đường dài 54cm ốc sên phải bò hết bao mấy giờ? (số mét ốc sên bò trong mỗi giờ là như nhau). Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 24 m, chiều rộng 8 m. Ở giữa mảnh vườn, ngời ta trồng một thảm cỏ hình vuông. Sau khi trồng thảm cỏ thì diện tích còn lại của mảnh vườn là 111m2. Hỏi cạnh của thảm cỏ là bao nhiêu mét? Giải ............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHIẾU TOÁN TUẦN 34 (số 1) Bài 1: Năm nay mẹ 32 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2: Năm nay bố 36 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Một thùng đựng 240 lít mật ong, lấy ra  số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Một bến xe có 165 ô tô. Lúc đầu rời bến 62 ô tô, sau đó thêm 72 ô tô rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 5: Có 4 thùng dầu, mỗi thùng chứa 190 lít. Người ta đã lấy ra 490 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   PHIẾU TOÁN TUẦN 34 (số 2)   Bài 1:  Trong kho có chứa 15 750 kg thóc nếp và thóc tẻ. Số thóc nếp bằng số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki – lô – gam? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   Bài 2: Có 30 096 lít xăng đổ đều vào 6 thùng. Hỏi 5 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít xăng? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức: a) 14 361 + 27 035 – 10 724 .......................................................................... ......................................................................... 18 000 – 4000 : 2 .......................................................................... ......................................................................... b) 82 915 – 15 283 x 3 .......................................................................... ......................................................................... 2 000 + 5 000 x 3 .......................................................................... ......................................................................... c) (10 728 + 11 605) x 2 .......................................................................... .......................................................................... (16 000 – 1 000) : 5 .......................................................................... .........................................................................   Bài 4: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật biết chiểu dài là 29cm, chiều rộng là 8cm. Giải ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................  
Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Linh Linh

Tường nhà

Linh Linh

Nghèo hơn cả Chị Dậu. Hậu đậu gần bằng Nôbita. Xấu xa hơn cả Cám. Tham lam hơn địa chủ. Ngủ nhiều hơn heo. Keo kiệt hơn người. Lười hơn đười ươi. Cười tươi như Quang Thắng.

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT