Chia sẻ
Hoạt động
Bác Sĩ Windows
Có ai thả cầu vòng trên facebook chưa :3
http://www.bacsiwindows.com/2017/06/facebook-lai-co-tro-moi-tha-cau-vong-huong-ung-thang-lgbt.html