Chia sẻ
Hoạt động
VNPT Hồ Chí Minh
VNPT Check - dịch vụ Tem điện tử xác thực hàng hóa
http://vnpthcmc.vn/index.php/en/component/k2/item/1809-vnpt-check-dich-vu-tem-dien-tu-xac-thuc-hang-hoa